Συγκρότηση τμημάτων

Γράφτηκε από τον/την Super User

Δ/31079/01-09-1979 ΥΠ.Ε.Π.Θ.

 

«Σχετικά με τη λειτουργία των μικτοποιηθέντων σχολείων»

 

??????.

 

4. Η κατανομή των μαθητών στα τμήματα που θα δημιουργηθούν θα γίνει όχι κατά φύλο αλλά κατά αλφαβητική σειρά.

 

 

 

Γ2/72496/22-06-2009 ΥΠ.Ε.Π.Θ.

 

???????..

 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΤΑΞΗ

 

Ως προς τη διαμόρφωση των τμημάτων ανά τάξη, πρέπει να τηρούνται τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία για τη δημιουργία και την αριθμητική σύνθεσή τους, σύμφωνα με τη Διυπουργική Απόφαση 68419/Γ2 (ΦΕΚ 984/τ.Β`/25-7-06).

 

??????????

 

 

 

Γ2/109348/21-09-2011 Υπ. Παιδείας

 

Κατανομή μαθητών σε τμήματα στο Γυμνάσιο

 

Η κατανομή των μαθητών σε τμήματα καθορίζεται με βάση την αλφαβητική σειρά, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

Στη β` ξένη γλώσσα οι μαθητές χωρίζονται σε τμήματα τα οποία λειτουργούν παράλληλα. Ο ελάχιστος αριθμός μαθητών που απαιτείται για τη δημιουργία τμήματος είναι δεκαπέντε (15) ή δώδεκα (12), σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 71103/Γ2/24-06-2011 Υ.Α. (ΦΕΚ Β` 1575).

 

Διευκρινίζεται ότι τα ανωτέρω αριθμητικά στοιχεία ισχύουν όταν στο σχολείο λειτουργείένα τμήμα νια την κάθε ξένη γλώσσα. Τα τμήματα συμπτύσσονται και διαχωρίζονται ακολουθώντας τα ανώτερα όρια, όπως ισχύει και για τα υπόλοιπα μαθήματα. Συνεπώς δημιουργείται τμήμα για τη β` ξένη γλώσσα από τους μαθητές όλων των τμημάτων της ίδιας τάξης.

 

Σε περίπτωση που δεν μπορεί να γίνει ο χωρισμός των τμημάτων σύμφωνα με τα ανωτέρω για την καλύτερη λειτουργία των σχολικών μονάδων τα τμήματα είναι δυνατόν να χωρίζονται σύμφωνα με την επιλογή των μαθητών στη β` ξένη γλώσσα και ακολουθείται η αλφαβητική σειρά εφόσον απαιτείται δημιουργία δυο ή περισσότερων τμημάτων με μαθητές που έχουν επιλέξει την ίδια ξένη γλώσσα και τα τμήματα της τάξης είναι περίπου ισοδύναμα.

 

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

 

Γ2/104013/12-09-2011 Υπ. Παιδείας

 

«ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ»

 

Αποφασίζουμε

 

1) Το μάθημα «Πληροφορική - Τεχνολογία» που διδάσκεται στην Α` και Β` τάξη Γυμνασίου κατατάσσεται στη Β` ομάδα (και οι δύο κλάδοι).

 

Για τη διδασκαλία και των δύο κλ?δων του μαθήματος «Πληροφορική - Τεχνολογία» Α` και Β` Γυμνασίου θα ισχύσουν τα εξής:

 

1) Όταν ο αριθμός των μαθητών του τμήματος δεν υπερβαίνει τους εικοσιένα (21) , το τμήμα δεν χωρίζεται σε δύο ομάδες. Η Πληροφορική διδάσκεται στο εργαστήριο Πληροφορικής και η Τεχνολογία διδάσκεται στο εργαστήριο Τεχνολογίας ή στην αίθουσα του τμήματος, εφόσον δεν υπάρχει εργαστήριο Τεχνολογίας.

 

ii) Το τμήμα χωρίζεται σε δύο ομάδες μαθητών όταν ο αριθμός των μαθητών του τμήματος υπερβαίνει τους εικοσιένα (21). Την πρώτη διδακτική ώρα της εβδομάδας η πρώτη ομάδα θα διδάσκεται Πληροφορική στο εργαστήριο Πληροφορικής και η δεύτερη ομάδα θα διδάσκεται Τεχνολογία στο εργαστήριο Τεχνολογίας ή στην αίθουσα του τμήματος, εφόσον δεν υπάρχει εργαστήριο Τεχνολογίας. Τη δεύτερη διδακτική ώρα της εβδομάδας θα διδάσκεται Πληροφορική στο εργαστήριο Πληροφορικής η δεύτερη ομάδα και η πρώτη ομάδα θα διδάσκεται Τεχνολογία στο εργαστήριο Τεχνολογίας ή στην αίθουσα του τμήματος, εφόσον δεν υπάρχει εργαστήριο Τεχνολογίας.

 

2) Για τη διδασκαλία του μαθήματος «Πληροφορική» στη Γ` τάξη Γυμνασίου θα ισχύσουν τα εξής:

 

i) Όταν ο αριθμός των μαθητών του τμήματος δεν υπερβαίνει τους εικοσιένα (21), το τμήμα δεν χωρίζεται σε δύο ομάδες και η διδασκαλία γίνεται κανονικά στο εργαστήριο Πληροφορικής.

 

ii) Το τμήμα χωρίζεται σε δύο ομάδες μαθητών όταν ο αριθμός των μαθητών του τμήματος υπερβαίνει τους εικοσιένα (21). Το μάθημα της Πληροφορικής διδάσκεται σε συνδυασμό με οποιοδήποτε άλλο μάθημα. Την πρώτη διδακτική ώρα της εβδομάδας η πρώτη ομάδα διδάσκεται Πληροφορική στο εργαστήριο Πληροφορικής και η δεύτερη ομάδα διδάσκεται το επιλεγμένο μάθημα στην αίθουσα του τμήματος. Τη δεύτερη διδακτική ώρα η διδασκαλία γίνεται αντίστροφα.

 

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2011-12.

 

 

 

Γ4/745/18-12-1984 ΥΠ.Ε.Π.Θ.

 

Θέματα Φυσικής Αγωγής

 

3. `Οταν σ` ένα σχολείο υπηρετεί καθηγητής και καθηγήτρια Φ.Α., μπορεί το μάθημα της Φ.Α. να γίνεται χωριστά για τ` αγόρια και κορίτσια, με σύμπτυξη δύο τμημάτων κατά φύλο και με τον όρο ότι, το τμήμα θα έχει τον προβλεπόμενο αριθμό ασκουμένων και στο ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου δεν δημιουργούνται λειτουργικά προβλήματα.

 

 

 

Γ2/29188/14-03-2011 Υπ. Παιδείας

 

Αριθμός μαθητών ανά τμήμα

 

Στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που θα προκύψουν από τις συγχωνεύσεις, για το σχολικό έτος 2011-2012, σας γνωρίζουμε ότι ο αριθμός μαθητών ανά τμήμα θα έχει ως εξής:

 

? Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

 

Ο αριθμός των μαθητών θα είναι μέχρι είκοσι πέντε (25).

 

? Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

 

Ο αριθμός των μαθητών θα είναι μέχρι είκοσι πέντε (25) με προσαύξηση 10% .

 

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

 

 

 

Γ2/68419/06-07-2006 Κ.Υ.Α. ΦΕΚ 984 τ. Β`

 

Αριθμός μαθητών ανά τμήμα στα Γυμνάσια και στα Ενιαία Λύκεια

 

Οι μαθητές σε κάθε τάξη ή τμήμα τάξης Γυμνασίων και Ενιαίων Λυκείων δεν μπορεί να υπερβαίνουν τους τριάντα (30). Τάξεις με μαθητές περισσότερους από τριάντα (30) διαιρούνται σε τμήματα.

 

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2006-2007.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 

 

Γ2/3127/08-09-2009 ΥΠ.Ε.Π.Θ.

 

Αριθμός μαθητών ανά τμήμα

 

Σχετ. 68419/Γ2/6-7-2006 (ΦΕΚ Β΄984) Κ.Υ.Α

 

Στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης κατά της διασποράς της νέας γρίπης Α(Η1Ν1)ν και κατ΄ εξαίρεση της ανωτέρω σχετικής, οι Περιφερειακοί Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δύνανται να εγκρίνουν, όπου οι συνθήκες το επιτρέπουν, τη λειτουργία τάξης ή τμήματος τάξης με αριθμό μαθητών που δεν θα υπερβαίνει τους εικοσιπέντε (25).

 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

 

Ν. 1566/1985

 

Άρθρο 5

 

10. Οι μαθητές σε κάθε τάξη ή τμήμα τάξης δεν μπορεί να υπερβαίνουν τους 35. Τάξεις με μαθητές περισσότερους από 35 διαιρούνται σε τμήματα.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών μπορεί να μειώνεται ο ανώτερος α

Σύνδεση Διαχειριστή