ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Γράφτηκε από τον/την Super User

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Σελίδα 1 από 5
ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
Παραπεμπτική ονομάζεται η εξέταση στην οποία υποβάλλονται οι μαθητές, οι οποίοι κατά την εξαγωγή του
ετήσιου τελικού αποτελέσματος παραπέμπονται σε συμπληρωματική εξέταση το Σεπτέμβριο. Οι εξετάσεις αυτές
γίνονται από 1-10 Σεπτεμβρίου (ΠΔ 123/87 ΦΕΚ 68 άρθρο 1 παρ 5α). Η παραπεμπτική εξέταση διεξάγεται
προφορικά και γραπτά (εκτός και αν προβλέπεται διαφορετικά), με εξαίρεση τις περιπτώσεις μαθητών οι οποίοι
κατά τις κείμενες διατάξεις εξετάζονται μόνο προφορικά.
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
Επαναληπτική ονομάζεται η εξέταση στην οποία υποβάλλονται οι μαθητές της Γ΄ τάξης, οι οποίοι δεν κρίθηκαν
άξιοι απόλυσης. Οι εξετάσεις αυτές γίνονται: α) από 1-10 Σεπτεμβρίου (ΠΔ 123/87 ΦΕΚ 68 άρθρο 1 παρ 5 α), β) Το
Φεβρουάριο παράλληλα με τη διδακτική εργασία του σχολείου (ΠΔ 123/87 ΦΕΚ 68 άρθρο 1 παρ 7), και γ) Τον
Ιούνιο (ΠΔ 123/87 ΦΕΚ 68 άρθρο 1 παρ 5 α) (εκτός από την εξεταστική περίοδο Ιουνίου του έτους κατά το οποίο
φοίτησαν στη Γ΄ τάξη, η οποία ονομάζεται απολυτήρια εξέταση). Η επαναληπτική εξέταση διεξάγεται προφορικά
και γραπτά (εκτός και αν προβλέπεται διαφορετικά), με εξαίρεση τις περιπτώσεις μαθητών οι οποίοι κατά τις
κείμενες διατάξεις εξετάζονται μόνο προφορικά.
ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ
Κατατακτήρια εξέταση ονομάζεται η εξέταση (προαγωγική ή απολυτήρια), στην οποία υποβάλλονται μαθητές κατ?
ιδίαν διδαχθέντες ή στρατεύσιμοι και διενεργείται για τους κατ? ιδίαν διδαχθέντες γραπτά και για τους
στρατεύσιμους προφορικά και γραπτά.
Για τις παραπάνω εξετάσεις ισχύουν:
1. Ως εξεταστέα ύλη κατά μάθημα θεωρείται το σύνολο της ύλης που ορίστηκε για εξέταση κατά την
εξεταστική περίοδο του αμέσως προηγούμενου διδακτικού έτους, στο σχολείο εξέτασης του μαθητή.
2. Το πρόγραμμα των εξετάσεων της περιόδου Σεπτεμβρίου μπορεί να ανακοινώνεται την αμέσως
προηγούμενη ημέρα της έναρξης των εξετάσεων.
3. Οι εξετάσεις γίνονται στο σχολείο, στο οποίο φοίτησε ο μαθητής ή σε άλλο δημόσιο γυμνάσιο εφόσον
μετεγγράφηκε σ? αυτό σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. (παραπεμπτικές: ΠΔ 465/81 ΦΕΚ 129 τ. Α παρ. 1
άρθρο 9 όπως συμπληρώθηκε με την παρ 2 του άρθρου 4 του ΠΔ 123/87 ΦΕΚ 68) και (επαναληπτικές: ΠΔ
465/81 ΦΕΚ 129 τ. Α παρ. 2 άρθρο 12).
4. Στις επαναληπτικές εξετάσεις δικαιούνται να προσέλθουν οι μαθητές της τελευταίας τάξεως του Γυμνασίου,
οι οποίοι δεν άσκησαν το δικαίωμα που έχουν να φοιτήσουν πάλι στην ίδια τάξη (ΠΔ 465/81 ΦΕΚ 129 τ. Α
παρ. 5 άρθρο 12)
5. Εκπρόθεσμη εξέταση μαθητών οι οποίοι λόγω ασθενείας ή άλλων σοβαρών λόγων δεν καταστεί δυνατόν να
προσέλθουν κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου εγκρίνεται από τον οικείο Προϊστάμενο της
Δ/νσης ή του Γραφείου Β/θμιας Εκπ/σης, αφού οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά
μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σε περίπτωση που οι ανωτέρω λόγοι ασθενείας υφίστανται και πέραν της 30ης
Σεπτεμβρίου, τότε η αίτηση με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Δ/νση Σπουδών Δ.Ε. η οποία και
εγκρίνει την εκπρόθεσμη εξέταση. (Γ2/4705/14-09-1993 ΥΠ.Ε.Π.Θ.)
ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Π.Δ. 465/1981(ΦΕΚ 129/15.5.81 τ. Α΄)
Άρθρο 8 (όπως αντικαταστάθηκε με το Αρ.2 του Π.Δ.182/84 ΦΕΚ 60 τ. Α΄ )
«Παραπεμπτικές, Επαναληπτικές, Κατατακτήριες Εξετάσεις:
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Σελίδα 2 από 5
Παρ. 1. Οι παραπεμπτικές, επαναληπτικές και κατατακτήριες εξετάσεις διεξάγονται συμφώνα με τις διατάξεις του
παρόντος Π.Δ. από εξεταστική επιτροπή που συγκροτείται και προεδρεύεται από το Δ/ντή του σχολείου και
αποτελείται από μέλη του διδακτικού προσωπικού του σχολείου των ειδικοτήτων των μαθημάτων, στα οποία
πρόκειται να εξεταστούν οι μαθητές.
Παρ. 2. Η εξέταση στην οποίαν υποβάλλονται οι μαθητές οι οποίοι κατά την εξαγωγή του ετησίου τελικού
αποτελέσματος εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ.2 του Αρ.7 του παρόντος Π.Δ., ονομάζεται παραπεμπτική και
διεξάγεται προφορικά και γραπτά, με εξαίρεση τις περιπτώσεις μαθητών οι οποίοι κατά τις κείμενες διατάξεις
εξετάζονται μόνο προφορικά.
Παρ. 3. Η εξέταση στην οποίαν υποβάλλονται οι μαθητές της Τρίτης τάξης, οι οποίοι δεν κρίθηκαν σε οποιανδήποτε
περίπτωση άξιοι απόλυσης και προσέρχονται για την απόκτηση απολυτηρίου τίτλου του Γυμνασίου, ονομάζεται
επαναληπτική και διεξάγεται προφορικά και γραπτά.
Παρ. 4. Η εξέταση προαγωγική ή απολυτήρια, στην οποία υποβάλλονται μαθητές κατ` ιδίαν διδαχθέντες ή
στρατευμένοι, ονομάζονται κατατακτήρια εξέταση και διενεργείται για τους κατ` ιδίαν διδαχθέντες γραπτά και για
τους στρατεύσιμους προφορικά και γραπτά
Παρ. 5. Η προφορική εξέταση προηγείται της γραπτής, διενεργείται από δύο καθηγητές της ίδιας ή συγγενούς
ειδικότητας, οι οποίοι συμμετέχουν στην εξεταστική επιτροπή.
Σημείωση Σύνταξης: Σύμφωνα με την 575/1996 Γνωμοδότηση Α` τμήματος Ν.Σ.Κ. ισχύει το εξής:
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ειδικά για τα μαθήματα ξένων γλωσσών Γαλλικών, Αγγλικών και Γερμανικών, που
διδάσκονται στις δημόσιες σχολικές μονάδες, οι δύο εξεταστές της οικείας Επιτροπής των επαναληπτικών-
συμπληρωματικών εξετάσεων του Σεπτεμβρίου πρέπει απαραιτήτως να έχουν την ίδια ειδικότητα και μάλιστα αυτή
του εξεταζομένου συγκεκριμένου μαθήματος ξένης γλώσσας, αφού, μη υφισταμένων συγγενών ειδικοτήτων στα
μαθήματα αυτά, η υπό του νόμου παρεχομένη ευχέρεια για συμμετοχή στην επιτροπή των ως άνω εξετάσεων
καθηγητή συγγενούς ειδικότητας στην προκειμένη περίπτωση δεν βρίσκει έδαφος εφαρμογής.
Παρ. 6. Μετά το τέλος της προφορικής εξέτασης οι δύο καθηγητές καταθέτουν, με ξεχωριστές καταστάσεις, τη
βαθμολογία τους στο Διευθυντή του σχολείου ο οποίος καταχωρεί στα οικεία βιβλία το μέσο όρο (Μ.Ο.) των
βαθμών των δύο εξεταστών. Οποιαδήποτε μεταβολή της προφορικής βαθμολογίας μετά την κατάθεση της δεν
επιτρέπεται.
Παρ. 7. Για την ομαλή και αδιάβλητη διεξαγωγή κάθε γραπτής εξέτασης ευθύνονται όλα τα μέλη της εξεταστικής
επιτροπής και οι επιτηρητές καθηγητές που ορίζονται από τον Διευθυντή του Σχολείου κατά τη σύνταξη του
προγράμματος των γραπτών εξετάσεων.
Παρ. 8. Τα θέματα της γραπτής εξέτασης σε κάθε μάθημα καταρτίζονται με κοινή εισήγηση των δύο καθηγητών της
ίδιας ή συγγενούς προς το μάθημα ειδικότητας, μελών της εξεταστικής επιτροπής και με την έγκριση του Διευθυντή
του Γυμνασίου.
Παρ. 9. Τα θέματα που δίνονται για διαπραγμάτευση γράφονται σε φύλλο χάρτου σφραγισμένο με την σφραγίδα
του Σχολείου και την υπογραφή του Διευθυντή του σχολείου και υπαγορεύονται στους μαθητές.
Παρ. 10. Τα τυχόν συνοδευτικά των θεμάτων κείμενα αναγράφονται στον πίνακα ή διανέμονται φωτοτυπημένα ή
πολυγραφημένα στους μαθητές, οι οποίοι τα παραδίνουν στον επιτηρητή αμέσως μετά τη λήξη της εξέτασης.
Παρ. 11. Τα γραπτά δοκίμια των μαθητών αμέσως μετά το τέλος των γραπτών εξετάσεων, παραδίνονται από τον
επιτηρητή καθηγητή στο Διευθυντή του Γυμνασίου, ο οποίος ορίζει ημέρα και ώρα βαθμολόγησης τους, η οποία
πραγματοποιείται απαραίτητα στο σχολείο μόνο. Κατά την ημέρα αυτή τα γραπτά βαθμολογούνται από τους
εισηγητές καθηγητές της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου χωρίς να γνωρίζει ο δεύτερος το βαθμό του πρώτου,
ο οποίος είναι καλυμμένος, και παραδίνονται στο Διευθυντή. Ο ένας από τους δύο εισηγητές, κατά τις εξετάσεις,
πρέπει να είναι ο διδάξας το οικείο μάθημα κατά το διδακτικό έτος που έληξε, εφ` όσον τούτο είναι δυνατόν.
Παρ. 12. Ο Μ.Ο. των δύο βαθμών, με τους οποίους αξιολογήθηκε το γραπτό δοκίμιο από τους βαθμολογητές,
καταχωρίζεται στα οικεία βιβλία. Σε περίπτωση που η διαφορά βαθμολογίας των δύο βαθμολογητών είναι
μεγαλύτερη από τρεις μονάδες, το θέμα παραπέμπεται στην επιτροπή, που προβλέπεται από τις διατάξεις της
παρ.1 του παρόντος άρθρου, η οποία αποφαίνεται για τον οριστικό μέσο όρο του γραπτού δοκιμίου.
Παρ. 13. Τελικός βαθμός του εξεταζόμενου μαθήματος είναι ο Μ.Ο. προφορικής και γραπτής βαθμολογίας.
Παρ. 14. Σε κοινή συνεδρία της εξεταστικής επιτροπής της § 1 του παρόντος άρθρου Π.Δ. (Π.Δ.182/84 ΦΕΚ 60 τ. Α΄)
εξάγεται κατά τις διατάξεις των §1 και 3 του άρθρου 1 του παρόντος Π.Δ. το ετήσιο αποτέλεσμα του εξεταζομένου
μαθητή και καταχωρίζονται το βαθμολογικά στοιχεία στα οικεία βιβλία.
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Σελίδα 3 από 5
Παρ. 15. Δευτεροβάθμια κρίση αποτελέσματος εξέτασης, που έγινε από εξεταστική επιτροπή, απαγορεύεται.
Σημείωση Σύνταξης: Δηλαδή απαγορεύεται η αναβαθμολόγηση. Η παράγραφος αυτή δεν ισχύει γιατί σύμφωνα με
ΠΔ 123/1987 ΦΕΚ 88 τ.Α΄ παρ. 4 αναβαθμολόγηση γραπτών δοκιμίων μπορούν να ζητήσουν με αίτηση τους,
συνοδευόμενη με το προβλεπόμενο κάθε φορά παράβολο και μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την έκδοση
των αποτελεσμάτων, οι κηδεμόνες μαθητών δημοσίων σχολείων Δ.Ε. ή οι ίδιοι οι μαθητές εφ` όσον είναι ενήλικες,
που προσέρχονται σε παραπεμπτικές, επαναληπτικές ή συμπληρωματικές εξετάσεις στις εκάστοτε εξεταστικές
περιόδους και απορρίπτονται.
Παρ. 16. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου έχουν ανάλογη εφαρμογή σε προφορική εξέταση που γίνεται για
ειδικούς λόγους, αντί της γραπτής εξέτασης».
Π.Δ. 485/83 Αρ.2 παρ. 3 εδάφιο 3
Το εδάφιο αυτό αντικαταστάθηκε από Π.Δ. 157/1986 ΦΕΚ 60 τ.Α΄ άρθρο 1 ως εξής:
Άρθρο 1 Μαθητής Γυμνασίου που η φοίτηση του χαρακτηρίζεται ελλιπής παραπέμπεται σε προφορική και γραπτή
εξέταση στα μαθήματα της Α` Ομάδας και σε γραπτή κατά Σεπτέμβριο εξέταση στο σχέδιο του μαθήματος των
καλλιτεχνικών της Β` Ομάδας. Στα υπόλοιπα μαθήματα της Β` Ομάδας δεν εξετάζεται αλλά κατά την εξαγωγή του
ετησίου προαγωγικού ή απολυτηρίου αποτελέσματος συνυπολογίζεται η προφορική βαθμολογία που έλαβε ο
μαθητής στα μαθήματα αυτά κατά το οικείο διδακτικό έτος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Στις περιπτώσεις που για τους παραπάνω μαθητές το προαγωγικό ή απολυτήριο αποτέλεσμα το Σεπτέμβριο είναι
απορριπτικό εξαιτίας και μόνο της υστέρησης τους σε μάθημα ή μαθήματα της Β` Ομάδας (εκτός του μαθήματος
των καλλιτεχνικών) για το Γυμνάσιο και στα μαθήματα της Γυμναστικής και Μουσικής για το Λύκειο, οι μαθητές
αυτοί εξετάζονται σ` αυτά τα μαθήματα προφορικά.
Π.Δ. 465/1981(ΦΕΚ 129/15.5.81 τ. Α` )
Άρθρο 11
Μαθήματα στα οποία δε γίνονται γραπτές εξετάσεις.
Παρ. 1. Δε γίνεται γραπτή εξέταση στα μαθήματα της Β` ομάδας εκτός του Σχεδίου στο μάθημα των Καλλιτεχνικών.
Η παραπεμπτική εξέταση των μαθητών στα μαθήματα αυτά ενεργείται ενώπιον της κατά τις διατάξεις της παρ.7 του
Αρ. 8 του παρόντος Π.Δ. επιτροπής. Συνίσταται σε ερωτήσεις επάνω στην κατά τις διατάξεις της παρ. 3 του Αρ. 9
του παρόντος Π.Δ. εξεταζομένη ύλη καθώς και ασκήσεις και πρακτικές εφαρμογές σχετικές με τα αντικείμενα
που διδάχθηκαν στην οικεία τάξη. Ο Μ.Ο. των βαθμών των τριών μελών της επιτροπής εξετάσεως αποτελεί το
βαθμό ετησίας προόδου του παραπεμπομένου μαθήματος.
Σημείωση: Το παραπάνω αναφερόμενο άρθρο (καθόριζε την εξεταστέα ύλη) καταργήθηκε με το άρθρο 5 του ΠΔ
429/91 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Π.Δ. 429/91, το οποίο καταργήθηκε με το Π.Δ. 409/94 ΦΕΚ Α΄226,
αρθρ. 6 παρ 2 που ορίζει ως εξεταστέα ύλη τα 3/5 κλπ)
Παρ. 3. Τα μαθήματα του Σχολικού Επ/κού Προσ/μού (και τα μαθήματα Τεχνολογίας σημ έχει καταργηθεί
Γ2/1904/31-3-97 έγγραφο ΥΠΕΠΘ ), σε οποιαδήποτε περίπτωση, δεν εξετάζονται ούτε βαθμολογούνται.
ΠΔ 182/84 ΦΕΚ 60 τ.Α΄άρθρο 1 παρ. 5
Η παραπεμπτική ή απολυτήρια εξέταση σε μαθήματα της Β΄ομάδας γίνεται προφορικά από επιτροπή δύο
καθηγητών, από τους οποίους ο ένας είναι αυτός που δίδαξε το μάθημα ή της ειδικότητας του εξεταζομένου
μαθήματος, σε περίπτωση υπηρεσιακής μετακίνησης του πρώτου και ο άλλος της ίδιας ή συγγενούς ειδικότητας
υπό την προεδρεία του Δ/ντή του Σχολείου ο οποίος και συγκροτεί την επιτροπή.
Γ2/1427/10-05-1984 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Παρ. 2. Οι διατάξεις της §5 του αρ.1 του σχεδίου Π.Δ. (ΣΗΜ.182/84)εφαρμόζονται παράλληλα με τις διατάξεις του
αρ.12 του Π.Δ. 465/81 δηλαδή:
α) {(Το σχέδιο στο μάθημα των καλλιτεχνικών εξετάζεται γραπτά και)}
β)Ο Δ/ντής του σχολείου και πρόεδρος της επιτροπής αποτελεί μέλος της επιτροπής και επομένως ο μέσος όρος των
βαθμών των τριών μελών της επιτροπής εξετάσεως αποτελεί το βαθμό ετήσιας προόδου του παραπεμπόμενου
μαθητή στα μαθήματα της β` ομάδας.
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Σελίδα 4 από 5
Π.Δ. 123/1987
Άρθρο 3
Παρ. 1. Στα μαθήματα που έχουν κλάδους ο κάθε κλάδος εξετάζεται και βαθμολογείται χωριστά.
Κατά τις παραπεμπτικές, συμπληρωματικές, επαναληπτικές ή κατατακτήριες εξετάσεις ως βαθμός του κλάδου
λογίζεται ο μέσος όρος των βαθμών της προφορικής και γραπτής εξέτασης. Για κλάδο μαθήματος στον οποίο δεν
προβλέπεται προφορική εξέταση, βαθμός του κλάδου είναι ο βαθμός της γραπτής εξέτασης.
Ο μέσος όρος των κλάδων μαθήματος αποτελεί το γενικό βαθμό επίδοσης στο μάθημα.
Π.Δ. 427/1986
Άρθρο 2
Παρ. 1. Στα μαθήματα που έχουν κλάδους ο κάθε κλάδος εξετάζεται και βαθμολογείται χωριστά. Ο μέσος όρος των
βαθμών της προφορικής και της γραπτής εξέτασης κάθε κλάδου αποτελεί το βαθμό του κλάδου. Ο μέσος όρος των
βαθμών των κλάδων του μαθήματος αποτελεί το γενικό βαθμό ετήσιας επίδοσης στο μάθημα.
Π.Δ. 465/1981(ΦΕΚ 129/15.5.81 τ. Α` )
Άρθρο 9
Παρ. 5. Μαθητής που υπόκειται σε παραπεμπτική εξέταση και δεν προσέρχεται, χωρίς επαρκή δικαιολογία, να
υποστεί την εξέταση αυτή κατά την καθορισμένη από το σχετικό πρόγραμμα ημέρα και ώρα διεξαγωγής της,
θεωρείται ότι έλαβε μέρος στην εξέταση αυτή και βαθμολογείται με την μονάδα.
Αν ο μαθητής δεν προσέρχεται στην ανωτέρω παραπεμπτική εξέταση από λόγους ανωτέρας βίας επαρκώς
αποδεικνυομένους, διατηρεί το δικαίωμα προσελεύσεως στα πλαίσια της ίδιας ή άλλης εξεταστικής περιόδου.
Π. Δ. 123/1987 (Φ.Ε.Κ. 88 Α΄ άρθρο 5)
Παρ. 4. Αναβαθμολόγηση γραπτών δοκιμίων μπορούν να ζητήσουν με αίτηση τους, συνοδευόμενη με το
προβλεπόμενο κάθε φορά παράβολο και μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την έκδοση των αποτελεσμάτων,
οι κηδεμόνες μαθητών δημοσίων σχολείων Δ.Ε. ή οι ίδιοι οι μαθητές εφ` όσον είναι ενήλικες, που προσέρχονται σε
παραπεμπτικές, επαναληπτικές ή συμπληρωματικές εξετάσεις στις εκάστοτε εξεταστικές περιόδους και
απορρίπτονται.
Π.Δ. 376/1993
Άρθρο 35
Παρ. 3. Μαθητές σχολείων Δ.Ε. οι οποίοι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις εξετάζονται προφορικά αντί γραπτά,
(σε υποκατάσταση γραπτής εξέτασης από προφορική) εφόσον υστέρησαν σε κάποια μαθήματα κατά τις
προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις Ιουνίου ή απερρίφθησαν κατά την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου,
δύνανται, εφόσον το επιθυμούν να ζητήσουν επανεξέταση στα μαθήματα που υστέρησαν. Η νέα αυτή εξέταση
πραγματοποιείται στο σχολείο που φοίτησαν ενώπιον επιτροπής συγκροτούμενης από το Δ/ντή και δύο καθηγητές
ειδικότητας ή συγγενούς ειδικότητας για κάθε μάθημα.
Η αίτηση για επανεξέταση υποβάλλεται στο σχολείο φοίτησης σε προθεσμία που ορίζεται από το Π.Δ. 123/87 (Δηλ.
εντός πέντε ημερών από την έκδοση των αποτελεσμάτων).
Π.Δ. 420/1978
Άρθρο 10
Μαθηταί απορριπτόμενοι κατά τας απολυτηρίους του Γυμνασίου εξετάσεις δύνανται τη αιτήσει των να
επανεγγραφούν προς επανάληψιν της κανονικής εις την Τρίτην (Γ`) τάξιν φοιτήσεως των. Δια της επανεγγραφής
ταύτης δημιουργείται νέα κανονική κατάστασις, αίρουσα την προηγούμενην ως και το εξ αυτής απορρέον δικαίωμα
προσελεύσεως εις εξετάσεις επί μόνον των μαθημάτων εις τα οποία υστέρησαν κατά τας προηγηθείσας
απολυτηρίους εξετάσεις.
Σελίδα 5 από 5
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
6. ΠΔ 123/87 ΦΕΚ 68 (άρθρο 1 παρ 5 α) (Χρόνος Διεξαγωγής)
7. Γ2/4705/14-09-1993 ΥΠ.Ε.Π.Θ. (Εκπρόθεσμη εξέταση μαθητών λόγω ασθένειας)
8. ΠΔ 429/91 ΦΕΚ 156 (Άρθρο 2 παρ 6) (Εξεταστέα ύλη)
9. ΠΔ 429/91 ΦΕΚ 156 (Άρθρο 2 παρ 7) (Πρόγραμμα Εξετάσεων)
5. ΠΔ 465/1981 ΦΕΚ 129/15.5.81 τ.Α΄άρ. 8 όπως αντικαταστάθηκε από το Αρ.2 του
ΠΔ 182/84 ΦΕΚ 60 τ. Α΄ (Τρόπος Διεξαγωγής των εξετάσεων).
6. 575/1996 Γνωμοδότηση Α` τμήματος Ν.Σ.Κ. (Συγκρότηση επιτροπής εξέτασης για τις ξένες γλώσσες).
7. ΠΔ 485/83 Αρ.2 παρ. 3 εδάφιο 3 όπως αντικαταστάθηκε από το ΠΔ 157/1986 ΦΕΚ 60 τ.Α΄ άρθρο
1 (Παραπεμπτική Εξέταση μαθητών που η φοίτησή τους κρίθηκε ελλιπής).
8. ΠΔ 465/1981 ΦΕΚ 129/15.5.81 τ.Α΄ αρ. 11 (Παραπεμπτική Εξέταση Μαθημάτων Β΄Ομάδας).
9. ΠΔ 123/1987 ΦΕΚ 68 άρθρο 3 (Παραπεμπτική εξέταση μαθημάτων με κλάδους).
10. ΠΔ 123/1987 (Φ.Ε.Κ. 88 Α΄ άρθρο 5 παρ 4) (Αναβαθμολόγηση γραπτών δοκιμίων παραπεμπτικών
εξετάσεων).
11. ΠΔ 376/1993 Άρθρο 35 Παρ. 3. (Επανεξέταση ατόμων με ειδικές ανάγκες που απορρίπτονται σε
παραπεμπτική εξέταση).
12. ΠΔ 465/1981 ΦΕΚ 129/15.5.81 τ.Α΄άρ. 9 παρ. 5. (Μη δικαιολογημένη προσέλευση μαθητή σε
παραπεμπτική εξέταση) .
13. ΠΔ 123/1987 (Φ.Ε.Κ. 88 Α΄ άρθρο 1 παρ 7) (Επαναληπτικές Εξετάσεις Φεβρουαρίου).
Υμηττός, 11/07/20132ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΥΜΗΤΤΟΥ/ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Σύνδεση Διαχειριστή